Åpenhetserklæring

01.06.22 – Åpenhetsloven ble innført og krever at alle har rett til å be virksomheter som omfattes av denne loven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. NASTA AS er omfattet av loven.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.​

Etter åpenhetsloven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Nasta AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.​

Ut fra loven kan vi avslå følgende krav om informasjon hvis:​

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder​
  • kravet er åpenbart urimelig​
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold​
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår​
  • krav kan også avslås hvis de er i konflikt med gjeldende lovgivning, eksempelvis personopplysningsloven og sikkerhetsloven.​

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige.​

Nasta AS skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Nasta AS skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.​

Dersom Nasta AS avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.​

Send eventuelle spørsmål til post@nasta.no

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search