F.v. Roger Odberg, Nils Olav Haukaas og Marius Helmersen

Helse, miljø og sikkerhetstiltak hos Nasta

HMS – fryktet av noen, elsket av andre. Kanskje er det lett å bli forvirret av detaljer og faguttrykk? Nasta har valgt å se det positive i dette begrepet.

Vi vil jo alle at kollegaer, kunder og medarbeidere skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag. Vi har ingen å miste. Nasta AS har etablert et landsomfattende system for sikkerhet, helse og miljø, så uansett hvor i landet du kjøper tjenester av oss kan du forvente samme kvalitet på dette. Så – hva gjør vi konkret i Nasta for å sikre god HMS? Nils Olav Haukaas, HMS-ansvarlig i Nasta, vet mye om temaet og har lang fartstid i bedriften.

HELSE
Når ulykken først er ute er det viktig å ha en basiskunnskap som gjør at man føler seg trygg på hva en bør og ikke bør gjøre. Derfor får alle ansatte i Nasta et obligatorisk grunnleggende førstehjelpskurs. Servicemekanikere som hver dag er ute på veien gjennomfører et utvidet kurs. Verneombud ved alle våre avdelinger sikrer at arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt lokalt. Ansatte i Nasta utfører daglig flere oppgaver som innebærer en viss risiko. Fokus blir derfor å minimere risiko, og kontinuerlig etablere tiltak som virker positivt på arbeidsmiljøet. To av våre verneombud er Richard Foldvik og Sander Melås.. «Som verneombud skal jeg rett og slett passe på kollegaene mine, og tilrettelegge for at de får en optimal arbeidsplass», sier Sander Melås. Det får jeg muligheten til blant annet fordi jeg sitter i sitter i Arbeidsmiljøutvalget sammen med Richard.

MILJØ
Kunder, konkurrenter og leverandører er betydelig fokusert på miljø. Ved å benytte systemene og kunnskapen som stiftelsen Miljøfyrtårn bidrar med, begrenser Nasta de negative miljømessige konsekvensene som virksomheten medfører. Potensialet for gjenvinning, besparelser og forenkling er stort når en tar på miljøbriller. Ansatte i Nasta ønsker å forbedre seg ytterligere. Vi vet at det er en nitidig og kontinuerlig jobb. En av mine kjepphester er resirkulering og gjenbruk, og jeg er stolt over å ha vært med på flere jobber hvor store maskiner har blitt nullstilt og gjenoppstår gjennom «Zircular»programmet, sier Richard Foldvik

SIKKERHET
At man har nødvendig verneutstyr og kan presentere miljøsertifikater er en selvfølge i våre dager. Likevel er det menneskelig å feile. Om uhellet skulle være ute blir jobben å minimere konsekvensene. Det gjøres ved å stadig holde fokus på de små, men viktige detaljene. Vi har mange servicemekanikere, selgere og andre medarbeidere som hver dag er ute hos kunder. «Det viktigste er å marsjere i takt med kundene. Vi er gjest hos våre kunder hver gang vi er ute på oppdrag, og må derfor sette oss godt inn i deres krav og retningslinjer», sier Nils Olav Haukaas, HMS-ansvarlig.

Det er også en viktig oppgave å levere produkter og tjenester med rett sertifisering og dokumentasjon:

Når en produsent (eller produsentens representant) setter et CE-merke på en maskin så går denne god for at produktet oppfyller alle sikkerhetsmessige og miljømessige regler og forskrifter som gjelder i Europa. For at produsenten kan sette på et CE-merke må han først utstede en samsvarserklæring.

Alle maskiner som er tatt i bruk i Europa etter januar 1995 må være CE-merket. Det er en selvfølge for mange, men stadig oppleves at nødvendig dokumentasjon mangler, spesielt ved import eller ved vesentlige endringer. «Kjøper du maskin og utstyr gjennom Nasta vil du være sikret at lovpålagt dokumentasjon følger med produktet», avslutter Haukaas.

Nedenfor finner du de ulike områdene tilknyttet HMS.

Sikkerhetsdatablader (SDB)

Her finner du sikkerhetsdatablader med informasjon om kjemiske produkter.

Nasta samarbeider med EcoOnline, og sikkerhetsdatabladene for produkter Nasta videreforhandler vil også være tilgjengelig gjennom deres distribusjonstjeneste.

Dersom du har spørsmål om produktsikkerhetsdatablader, kontakt Nasta på post@nasta.no eller gjennom forespørseltjenestene i Cobuilder Collaborate eller EcoOnline

– Her finner du Nasta sine sikkerhets datablader: Ecoonline 

Cobuilder Collaborate

Nasta bruker Bransjeforeningenes Stoffkartotek System; CoBuilder Collaborate

Nasta har registrert sitt stoffkartotek i CoBuilder Collaborate: bygg og anleggsbransjens stoffkartotek system. Nå kan du også få tilgang til oppdaterte sikkerhets datablader enkelt og greit. Dessuten, ved at du også registrerer din bedrift i CoBuilder Collaborate vil du enklere kunne forbedre din sikkerhet og oversikt over de kjemiske produktene du bruker, og enklere kunne oppfylle myndighetenes krav til HMS.

Mer informasjon om CoBuilder Collaborate finner du her.

Dersom du eller firmaet ditt ikke er registrert så må du registrere deg før du kan søke.

Søketips: Skriv noen av bokstavene eller tallene i navn, leverandør eller annet, heller enn hele navnet på produktet.

Info om samsvarserklæring og CE-merking

Her får du svar på spørsmål rundt samsvarserklæringer og CE-merking

Nasta mottar svært mange spørsmål om samsvarserklæringer og CE-merking. Det skyldes to forhold:

1. Kontrollen av dokumenter fra oppdragsgivere, myndigheter og tekniske kontrollorgan (de som utfører årskontroll), er skjerpet.

2. Det importers et stort antall brukte maskiner til Norge. Noen av disse importeres fra Europa og vil ha gyldig dokumentasjon, mens mange av de importerte maskinene ikke er produsert for Europa, og skulle dermed heller ikke vært omsatt i Europa. De aller fleste av disse maskinene vil mangle dokumenter. Alternativt er foreliggende dokumentasjon ugyldig og maskinene kan heller aldri bli utstyrt med gyldig dokumentasjon. Kjøperne av disse maskinene er selvsagt i en fortvilet situasjon.

Last ned brosjyrer fra CECE her »

Les videre slik at du kan unngå fellene angående CE-merking »
Hva er CE merking?

Når en produsent (eller produsentens representant) setter et CE merke på en maskin så går denne god for at maskinen/produktet oppfyller alle sikkerhetsmessige og miljømessige regler og forskrifter som gjelder i Europa. For at produsenten kan sette på et CE merke må han først utstede en samsvarserklæring. Alle maskiner som ble tatt i bruk i Europa etter 1.1.1995 må være CE-merket.

Hva er en Samsvarserklæring?

Samsvarserklæringen er et slags oppsummerende dokument, en egenerklæring som viser at maskinen har vært i gjennom en samsvarsvurdering og at produsenten har underdokumentasjon som bevis for at maskinen/produktet har vært vurdert opp mot Europeiske forskrifter og sikkerhetsprinsipper.

Samsvarserklæringen skal inneholde:
 • Navn, adresse og identifikasjonsnummer på tekniske kontrollorgan som eventuelt har vært involvert i samsvarsprosessene (typegodkjenninger, bekreftet arkivering av dokumenter, godkjenninger av kvalitetssikringssystemer)
 • Navn og adresse på den som har produsert maskinen (den som har produsentarkivet, dokumentasjonen fra samsvarsvurderingen, ofte kalt teknisk dokumentasjon).
 • Navn og adresse på person/funksjon som har fullmakt til å utferdige teknisk dokumentasjon etter forespørsel fra myndigheter (etter 29.12.2009).
 • Beskrivelse av maskinen/produktet, inklusive serienummer.
 • De forskrifter og bestemmelser maskinen/produktet er i samsvar med.
 • Navn, adresse og identifikasjonsnummer på tekniske kontrollorgan som eventuelt har vært involvert i samsvarsprosessene (typegodkjenninger, bekreftet arkivering av dokumenter, godkjenninger av kvalitetssikringssystemer)
 • Henvisninger til de harmoniserte standarder (evt. nasjonale standarder) som har blitt benyttet.
 • Navn og underskrift av den person som har myndighet til å undertegne på vegne av produsenten eller produsentens representant.
 • Sted og dato for erklæringen.

 

Hva er en harmonisert standard?

Harmoniserte standarder er en serie med standarder (normer) som er like for alle land i Europa (EØS). Det er derfor de kalles harmoniserte. Standardene er delt inn i 3 typer: A, Bog C. De to første setter generelle prinsipper for sikkerhet, risikoanalyse og typer farer. Den siste typen er for den konkrete gruppen av maskiner som anleggsmaskiner og gravemaskiner. Når produsenten bekrefter at han har fulgt harmoniserte normer ved produksjonen, og han kan dokumentere det, kan han fylle ut samsvarserklæringen. Hvis en produsent erklærer at han har fulgt harmoniserte normer, vil myndighetene formode at maskinen er i samsvar med europeisk lovverk.

Dersom maskinen ikke er produsert etter harmoniserte normer, må den typegodkjennes av et uavhengig teknisk kontrollorgan og produsenten må bekrefte at den enkelte maskinen er identisk med det typegodkjente prøveeksemplaret.

 

Hvem kan skrive under på samsvarserklæringen?

Den som skriver under samsvarserklæringen må ha fullmakt fra produsenten til å gjøre det. Hvis den som skriver under ikke har fullmakt til å skrive under så er dette dokumentfalsk og er straffbart. Den som skriver under går god for at det foreligger teknisk dokumentasjon på den adressen som er oppgitt.

 

Hvem har ansvar for at det foreligger en gyldig samsvarserklæring?
 • Produsenten og/eller produsentens representant i Europa
 • Importør, forhandler, egenimportør.
 • Teknisk kontrollorgan (den som gjennomfører årskontroll etc.)
 • Den som setter sammen utstyr enten for eget bruk eller omsetning.
 • Arbeidsgiver
 • Enkeltmannsforetak

Definisjonen av foretak gjør at det ikke er anledning til å bruke maskiner som ikke er lovlig CE-merke selv til eget bruk. Dette følger av forskriftene for bruk av maskiner og maskinforskriften.

 

Hva slags utstyr skal ha samsvarserklæring?

Alle maskiner og alt utskiftbart utstyr som ikke kan fungere alene skal ha en egen samsvarserklæring. For eksempel en gravemaskin uten skuffe eller annet utstyr, en hurtigkobling, en tiltrotator, en hydraulisk hammer etc.. Den som setter sammen slikt utstyr er ansvarlig for å påse at utstyret passer sammen og at det er riktig montert i henhold til retningslinjer gitt av den enkelte produsent.

Verktøy uten bevegelige deler trenger ikke samsvarserklæring. Den som setter sammen slikt utstyr er ansvarlig for å påse at utstyret passer sammen og at det er riktig montert i henhold til retningslinjer gitt av den enkelte produsent – se instruksjonsboken. Eksempler på dette er en graveskuff eller en rippertann. Eksempler på feil montering er en skuff som er for stor i forhold til massens egenvekt slik at maskinen blir ustabil eller skaper vibrasjoner, eller en graveskuff montert i en hurtigkobling uten å følge sikkerhetsprosedyrer.

 

Når skal maskinen gå igjennom en samsvarsvurdering?

Maskinen må vurderes før den kan omsettes og settes i bruk. Maskinen må vurderes opp mot de lover og forskrifter som gjelder på det tidspunktet som samsvarsvurderingen gjennomføres.

Maskiner som er utstyrt med samsvarserklæring, men blir endret i den grad at den kan utføre oppgaver som ikke er beskrevet i instruksjonsboken må samsvarsvurderes på nytt før de omsettes og tas i bruk.

Når er en samsvarserklæring ugyldig?

Hvis maskinen ikke har vært igjennom en samsvarsvurdering er samsvarserklæringen ugyldig. Videre hvis det ikke foreligger dokumentasjon hos produsenten er samsvarserklæringen ugyldig. Hvis maskinen er vurdert mot feil forskrifter, er den også ugyldig. Hvis for eksempel en maskin produsert i Japan i 1997 blir importert til Europa i 2004,og den blir vurdert opp mot forskriften fra 1997 er samsvarserklæringen ugyldig. Maskinen skulle vært vurdert opp mot den riktige forskriften for 2004.

 

Hvis arbeidstilsynet sier at en samsvarserklæring er OK er den da lovlig?

Nei. Arbeidstilsynet godkjenner ingenting. Det arbeidstilsynet vil si, hvis de blir forelagt en samsvarserklæring og den inneholder det som formelt kreves av samsvarserklæringer, er at maskinen formodes å være i samsvar. Dette er de for øvrig forpliktet til å si.

Hvis Arbeidstilsynet derimot velger å gjennomføre en inspeksjon av den tekniske dokumentasjonen som skal foreligge, og finner denne til ikke å være i orden, kan de likevel kreve at maskinen blir trukket tilbake og at bruken skal opphøre. Hvis det skjer en arbeidsulykke vil Arbeidstilsynet studere dokumentasjonen nøye og den som ikke har dokumentene i orden kan få bøter eller bli domfelt.

 

Hvordan kan jeg vite om samsvarserklæringen er gyldig?

Er samsvarserklæringen utstedt av produsenten eller produsentens representant er du helt trygg: Kjøper du en Hitachi gravemaskin importert av en offisiell Hitachi forhandler og samsvarserklæringen er utstedt av Hitachi Construction Machinery Europe BV. Videre, hvis du selv har sett og godkjent den tekniske dokumentasjonen er du også trygg. Noen av våre kunder forlanger det, som for eksempel når det gjelder støy, utslipp eller sikkerhetsutstyr som fallsikre førerhus.

 

Hva skal jeg se etter hvis jeg mistenker at en samsvarserklæring er ugyldig?

Siden den ny type maskinforskriften trådte i kraft 1. januar 1995 har det kommet stadig nye og strengere forskrifter. Hvis den mistenkelige maskinen er av en tidligere modell enn den som leveres ny på det tidspunktet den ble importert, kan du derfor være ganske sikker på at samsvarsvurderingen er ugyldig. Det er viktig å vite at en maskin som gjennomgår en samsvarsvurdering, vurderes opp mot forskrifter og normer som gjelder på det tidspunktet den blir vurdert – det vil si det tidspunktet den ble importert til Europa. Det spiller ingen rolle om en identisk maskin allerede er godkjent: Ble den samsvarsvurdert på et tidligere tidspunkt er den vurdert opp mot et annet sett med forskrifter og normer. Ofte skriver en utsteder av ugyldige samsvarserklæringer ”første gang tatt i bruk” eller ”tatt i bruk”. Dette er irrelevant og misvisende, fordi det avgjørende tidspunktet er når maskinen ble samsvarsvurdert.

Du kan selv enkelt gjøre noen vurderinger: Maskinen skal ha en norsk instruksjonsbok, og den skal ha advarsler, sklisikringer, rekkverk etc. Maskinen skal på en varig måte være merket med produsentens navn og adresse, CE-merke, serienummer, typebetegnelse og produksjonsår. Hvis dette mangler er maskinen ikke i samsvar og samsvarserklæringen ugyldig. Videre, et søk på www.google.com vil raskt avsløre om den som påtar seg produsentansvaret er seriøs eller ikke. Hvis du ikke får noen treff på firmanavnet og den personen som har skrevet under har hemmelig nummer bør alarmklokkene ringe.

 

Eksisterer det falske samsvarserklæringer?

Ja. Underskrifter kan forfalskes, og det kan utstedes samsvarserklæringer uten at det har vært gjennomført samsvarsvurdering. Nasta godkjenner bare samsvarserklæringer utstedt av produsenten eller produsentens representant når en maskin skal byttes inn eller det skal utføres sakkyndig kontroll. For Hitachi maskiner gjelder det samsvarserklæringer utstedt av Hitachi Construction Machines, Hitachi Construction Machines Europe, Hitachi Construction Machines Trading eller samsvarserklæringer utstedt av Nasta AS etter at vi har utført samsvarsvurdering.

 

Hvorfor endrer forskiftene seg slik at gamle maskiner ikke lenger kan importeres?

Vi ønsker alle en arbeidsplass som er trygg. Etter hvert som vi høster erfaringer og den tekniske utviklingen går videre vil det bli mulig å øke sikkerheten utover det som var akseptabelt i tidligere. I disse dager begynner de første maskinene å komme med nye stiger, trapper og plattformer, og nye og sikrere førerhus er montert på de fleste maskiner. Dette er eller vil bli dekket av nye forskrifter og harmoniserte standarder.

Økte krav til miljøvern har gitt oss pålegg om å redusere utslippene av avgasser. I 1999 ble den første steget i nye krav innført, mens kravene igjen ble skjerpet i 2002 (steg 2) og 2006 (steg 3a). Ytterligere reduksjoner i utslipp av gasser skal gjennomføres innen 2011 (steg 3b) og i 2014 (steg 4). (Forskrift 97/68/EC).

Utslipp av støy har fått nye grenser: Den første i 2002, mens ytterligere reduksjoner ble krevd i 2006. Maskiner importert etter 1.1.2002 skal merkes med garantert maksimalt støynivå, samtidig som samsvarserklæringen skal inneholde en henvisning til forskrift 2000/14/EC, garantert maksimalt støynivå, målt støynivå og navnet og adressen på det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetskontrollen, blant annet.

 

Jeg har kjøpt en brukt gravemaskin. Hvilket ansvar har dere som importør med å gi meg samsvarserklæring på denne maskinen?

Når du kjøper maskin fra Nasta leverer vi med en samsvarserklæring og for maskiner vi har importert skal vi ha tilgjengelig dokumentasjon i 10 år etter at vi har levert den. Samsvarserklæringen er et verdipapir og derfor må du ta godt vare på den. Dersom du mister den kan du spørre oss om en kopi av samsvarserklæringen, og vi vil selge deg den for fra ca 2000,- eks.mva.. Vi betrakter samsvarserklæringen som en hvilken som helst reservedel som må passe til maskinen.

Utover dette har Nasta ikke noe ansvar. Hvis du har kjøpt en brukt maskin som mangler gyldige dokumenter er det ikke noe vi kan hjelpe for. Det importeres mange maskiner som ikke er omsatt i det europeiske markedet og felles for disse er at vi ikke nødvendigvis vil ha deler til dem eller kunnskap til å reparere dem.

 

Kan jeg sette på en større skuffe enn det maskinprodusenten anbefaler?

Produsenten av skuffen eller utstyret må dokumentere at det passer til maskinen før han selger det. Videre må den som setter sammen maskinen og utstyret passe på at dette passer sammen. Det gjelder også deg som skal bruke maskinen hvis du monterer utstyret selv.

 

Kan jeg sette på ekstra motvekt?

Dersom produsenten oppgir at maskinen kan leveres med ekstra motvekt så kan du det. Videre hvis ekstra motvekt kommer som en del av et utskiftbart utstyr, som for eksempel demoleringsutstyr, og produsenten av dette innbefatter ekstra motvekt i sin samsvarsvurdering og samsvarserklæring så kan du det.

Har du ytterlige spørsmål om samsvarserklæringer og CE-merking, send ditt spørsmål til post@nasta.no. Vi svarer normalt kun på generelle spørsmål. Nasta påtar seg intet ansvar for samsvarserklæringer eller CE merking utover det som er spesifikt uttrykt for den enkelte maskin levert av Nasta AS.

INFORMASJON TIL HJELP VED RISIKOVURDERING

Vibrasjon i anleggsmaskiner

Det er svært viktig ovenfor brukere av maskinelt utstyr at man er oppmerksom på virkningene vibrasjoner kan ha på kropp og helse. Ved eksponering av vibrasjoner kan man pådra seg alvorlige skader som i mange tilfeller ikke lar seg helbrede. Les mer om vibrasjoner i veiledningen fra vår HMS avdeling her.

Linker til de ulike beregningskalkulatorene finner du her:

Helkroppsvibrasjoner: https://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculator.htm

Hånd- og armvibrasjoner: https://www.hse.gov.uk/vibration/hav/calculator-guide.htm

Miljø og gjenvinning

Nasta satser på miljø og gjenvinning.

Vi på Nasta jobber målrettet for å redusere de negative miljøkonsekvensene vår virksomhet medfører. På grunn av omfattende kildesortering (88% i 2023) gjenvinnes store deler av vårt avfall som resurser for annen virksomhet. Siden vi flyttet hovedanlegget vårt inn i nytt bygg i 2011 har vi nesten halvert vårt energiforbruk til produksjon og oppvarming.

 

Nasta samarbeider med:

Miljøfyrtårn

Nasta AS i Larvik er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Det forplikter og vi er stolte over å ha mottatt et sertifikat som dokumenterer miljøinnsats og samfunnsansvar.

Kunder, konkurrenter og leverandører er i ferd med å bli adskillig mer fokusert på miljø enn tidligere. Vi tror at ved å benytte systemene og kunnskapen som stiftelsen Miljøfyrtårn bidrar med, kan vi på Nasta AS bli bedre til å motvirke negative konsekvenser av vår virksomhet, samtidig som vi kan utnytte potensialet for gjenvinning, besparelser og forenkling. Folkene på Nasta AS ønsker å vise deg at vi kan ta grep for å forbedre oss, selv om vi i årevis har vært opptatt av sikkerhet, helse og miljø.

Nasta AS har landsdekkende systemer for sikkerhet, helse og miljø, og uansett hvor i landet du kjøper tjenester av oss vil du få samme kvalitet på dette. Foreløpig gjelder sertifiseringen for all virksomhet som er underlagt Nasta AS hovedavdeling i Larvik.

Les vår Miljøfyrtårn rapport for 2023 her:
Statistikk – Nasta AS – Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Se vårt klimagassregnskap for 2023 her:
Statistikk – Nasta AS – Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Nasta er prekvalifert gjennom Achilles

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search