Åpenhetsloven – NASTA AS

Åpenhetsloven

Nasta As er eneleverandør av beltegravere, hjulgravere, minigravere, hjullastere og tipptrucker fra Hitachi Construction Machinery og rammestyrt dumpere fra Bell Equipment. Vi er dessuten forhandler av Hamm anleggsvalser. Vår egen spesialproduksjonsavdeling skreddersyr anleggsmaskiner til en rekke ulike formål, som blant annet utslippsfrie løsninger, båtmaskiner, jernbanemaskiner og skogsmaskiner m.m..

Dessuten kan vi tilby et vidt spekter av anleggsutstyr som hydrauliske hammere fra MSB, vibroplater fra Weber, klyper fra Gripen, dieselhurtigfyllingssystem fra Shaw, samt en rekke grave- og pussekuffer og annet tilbehør med vår egen merkevare eller fra våre anerkjente leverandører. Disse og en rekke andre produkter som maskinhengere, understell, hjullasterutstyr og slitedeler er også tilgjengelig døgnet rundt i vår nettbutikk Anleggshuset.

I tillegg har vi et landsdekkende serviceapparat. Vårt ettermarked sikrer deg kontinuerlig drift på din maskinpark og kan tilby deg gode serviceavtaler på dine maskiner. Dersom du ønsker å leie anleggsmaskiner kan vårt datterselskap Nasta Utleie hjelpe deg. Ønsker du også et godt tilbud på finansiering kan Nasta Finans finne en løsning som passer deg og dine behov best. Andre selskaper i Nasta gruppen er Delvator (Hitachi forhandler i Sverige) og Kiesel Norge.

Nasta AS samarbeider med kunder, leverandører av varer og tjeneste, produsenter, eiere, byggeiere, finansieringsselskaper og andre interessenter fra hele verden. Derfor er det av stor betydning hva vi gjør for kloden vi lever på og menneskene som berøres av vår virksomhet. Vårt mål er å skape fornøyde kunder. Dette skal gjøres på en måte som er så bærekraftig som mulig.

Våre kunder skal være trygge på at varene som kjøpes stammer fra leverandører som ivaretar menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at innkjøpene våre er så bærekraftige som mulig for miljø, samfunn og mennesker. Vi stiller krav til og samarbeider med leverandørene våre om en sosialt ansvarlig praksis, for å sikre et trygt, ryddig og organisert arbeidsliv i hele leverandørkjeden.

Våre mål og fokusområder innen bærekraft er forankret hos vår ledelse og du kan lese om vår bærekraftstrategi som kan leses her.

Våre forventinger og fokusområder

Vi forventer og vil følge opp at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas hos våre leverandører. I praktisk betyr det at våre partneres ledelse er kjent med disse rettighetene, med våre forventninger og at ansatte er kjent med forpliktelsene som følger av dette. Vi forventer at ansatte i virksomheten og hos underleverandører ikke utnyttes i arbeidet, at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes.

Vi forventer at ansatte har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte ved behov får fri ved sykdom eller svangerskap.

Vi forventer at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.

Disse prinsippene ligger til grunn for vårt arbeid

Nasta AS arbeider for at vi og våre leverandører og partnere i Norge og internasjonalt skal ivareta de grunnleggende menneskerettighetene slik de er vedtatt av FN! Alle virksomheter har et ansvar og alle har en mulighet til å bidra til en utvikling der menneskerettighetene styrkes og der brudd på disse forebygges.

Vi vil derfor være pådrivere for at arbeid med en sosial ansvarlighet i leverandørkjedene styrkes, at risiko og faktiske negative hendelser avdekkes og rettes opp i. Vi ser det som en viktig del av vårt arbeid, sammen med våre partnere, å bidra til et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Slik jobber vi med åpenhetsloven

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er forankret i vår bærekraftstrategi, overordnede policy og styrende dokumenter.
Link til våre retningslinjer finner du her.

Retningslinjer

Vi reviderer i dag kvalifiserte leverandører innenfor HMS, kvalitet, bærekraft, IT sikkerhet, og Integrity Due Dilligence. Alle våre vesentlige leverandører er enten sertifisert i henhold till en internasjonal norm med tredjerpartsverifisering eller har signert leverandørerklæring som bekrefter at de arbeider for å ha en verdikjede som overholder menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsvilkår. Vår leverandørerklæring kan du lese her:

Leverandørerklæring

Vårt søkelys på arbeidsvilkår og menneskerettigheter vil fremover bli en enda større del av dette arbeidet. For å sikre enda bedre oppfølging og risikokartlegging øker vi nå involveringen gjennom aktiviteter i våre innkjøpsprosesser.

Vi kartlegger våre leverandører og gjennomfører en risikovurdering av forholdene. Dette arbeidet oppdateres årlig. Ved avvik vil det iverksettes passende.

Vi vil i første rekke opprette dialog med leverandører hvor vi ser en risiko for at kravene i åpenhetsloven ikke følges for å bidra til at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bedre kan ivaretas.

Risikovurdering

Risikovurdering er vårt arbeid med å kartlegge forhold i vår verdikjede hvor det kan være risiko for brudd på våre policyer og retningslinjer. Dette kalles aktsomhetsvurderinger. Vår aktsomhetsvurdering baserer seg på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

OECDs modell består i forankring, kartlegging og risikovurdering. Basert på dette utarbeides en rapport og eventuelle tiltak i samarbeid med våre leverandører. Rapporten vil være tilgjengelig på våre nettsider senest 30. juni 2023.

Arbeide med risikovurdering er en løpende prosess og vi vil oppdatere denne årlig og offentliggjøre våre fokusområder og arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven er du velkommen til å kontakte oss.

Epost: post@nasta.no
Nasta AS
Postboks 2100
3255 Larvik

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search